Πειράματα

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται τέσσερα πειράματα, μία επίδειξη αυτοπροστασίας από τους κεραυνούς, μία κατασκευή και μία προσομοίωση. Τα πειράματα εκτελούνται με τη βοήθεια των παιδιών, τα οποία επιλέγονται με βάσεις τις απαντήσεις που δίνουν σε επιλεγμένες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είτε τυχαία. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στα πειράματα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είναι περίπου το 45-50% των παιδιών αλλά στο τέλος της παρουσίασης, εάν ο χρόνος το επιτρέπει, μπορούν να πραγματοποιήσουν τα πειράματα όσα παιδιά το επιθυμούν. Επίσης όσα από τα παιδιά δεν συμμετάσχουν ενεργά σε ένα από τα πειράματα, κατά προτεραιότητα συμμετέχουν στην απελευθέρωση του μετεωρολογικού μπαλονιού στο τέλος του προγράμματος.

Τα πειράματα είναι τέσσερα:

  1. Δημιουργία ουράνιου τόξου με τη βοήθεια διαθλαστικού πρίσματος

  2. Δημιουργία δύνης στο εσωτερικού ενός μπουκαλιού

  3. Δημιουργία νέφους στο εσωτερικό ενός μπουκαλιού

  4. Ιπτάμενα αντικείμενα με τη χρήση γεννήτριας χειρός ηλεκτρικών φορτίων

Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα ανεμόμετρο το οποίο κατασκευάζεται με απλά οικιακά υλικά τα οποία μοιράζονται σε κάθε τμήμα.

Η προσομοίωση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός μετεωρολογικού μπαλονιού το οποίο αφήνεται στην ατμόσφαιρα από όλα τα παιδιά, στο τέλος της παρουσίασης.

Τα πειράματα, τα υλικά και οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς ακίνδυνα για τη σωματική ακεραιτότητα των παιδιών, ενώ όλες οι πειραματικές δραστηριότητες γίνονται πάντα υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση του/των εισηγητή/των.